Økning av fellesutgiftene fra 1. januar 2023

Styret har sammen med forretningsfører besluttet å øke de totale felleskostnadene fra 1. januar 2023 med 9%. Årets budsjetterte underskudd blir da på ca. kr. 10.000 og borettslagets egenkapital holdes innenfor anbefalt nivå.

Alminnelige kostnader er økt med KPI pr. september -22 (12 måneder) som er på 6,9%. Vi har i neste års budsjett tatt høyde for en større økning i de kommunale avgiftene (antatt økning på 17,1% i hht. kommunalt budsjett), rentekostnader og forsikring. Strøm er pt. vanskelig å budsjettere.

1. desember 2022

Med hilsen
fra styret i Borettslaget Jacob Aalls gate 29
Helge Steensen
Styreleder